سایر خدمات دانش پایه

 • مشاوره رفع مشکل Truble Shooting
 • مشاوره حل مسئله  Problem Solving
 • آموزش‌های فناورانه Technological Training
 • همکاری تحقیق و توسعه به شکل نوآوری باز Open Innovation
 • خلق فرصت Opurtunity Creation
 • خدمات تولید محدود Limited Production
 • مشاوره انتقال فناوری Technology Transfer
 • مشاوره مدیریت دانش Knowledge Management
 • طراحی محصول Product Design
 • عارضه یابی Diagnosis
 • بازمهندسی تولید Production Redesign
 • ارزیابی فناورانه 360º Technology Capability Assessment