قوانین و مقررات

سياست پذيرش واحدهای فناور
پذيرش واحد هاي فناور در مركز رشد سازمان مبتني بر اساسنامه ، آيين نامه ها ، دستور العمل هاي اجرائي ومصوبات هيئت امنا وشوراي مركز رشد اين سازمان است. گروه هايي كه پذيرش مي شوند عبارت خواهند بود از :

  • شركت ها وهسته هاي فناور خصوصي مستقل نوپا
  • واحدهاي تحقيق و توسعه نوپا (R&D) وابسته به صنايع ويا دستگاه هاي اجرايي

پذيرش تمامي واحد ها ممكن است براي رشد مقدماتي باشد ولي داشتن شخصيت حقوقي از الزامات استقرار واحد فناور در دوره رشد است. واحد هايي پذيرش مي شوند كه حاصل فعاليت آنها در خدمت توسعه فناوري قرار گيرد. پذيرش واحد هاي مجري تحقيقات كاربردي يا توسعه اي كه از پشتيباني هاي مالي وخدماتي مراكز تحقيقاتي واجرايي بهره مند هستند ، از اولويت برخوردار خواهد يود.
ساير الزامات كه در پذيرش واحد فناور مد نظر قرار مي گيرند عبارتند از:

  • داشتن ايده هاي كاري دانش محور با جنبه هاي اقتصادي واشتغال زايي.
  • داشتن نيروي انساني توانا ومجرب در تركيب اعضاي اصلي ومشاورين واحد.
  • داشتن بازار مناسب براي محصول وامكان توسعه آن.
  • امكان ايجاد زمينه هاي بعدي كارآفريني به وسيله زايش ايده هاي تحقيقاتي برخاسته از ايده محوري اوليه.
  • امكان رفع نياز فني ، مهندسي ، خدماتي و مشاوره اي عرصه هاي نحتلف صنعتي و خدماتي مرتبط با موضوع فعاليت واحد


آيين نامه پذيرش واحد هاي فناور خصوصي
فعاليت واحدهاي فناور خصوصي زمينه ساز ارتباط با مراكز آموزش عالي و پژوهشي است و اين واحدها چنانچه از پشتيباني هاي مناسب برخوردار گردند وزمينه مناسب فعاليت براي آنان فراهم گردد، نقش موثري در گسترش پژوهش هاي كاربردي وتوسعه‌اي خواهند داشت و موجب ارتقاي فناوري وپيشرفت اقتصاد ملي مي‌شوند.
اين موسسه ها با هدف دست يابي به فناوري مورد نياز صنعت و خدمات در محدوده مهندسي معكوس ، بهينه سازي روش هاي توليد رشد كمي وكيفي محصول ، انتقال فناوري و هم چنين تجاري سازي فعاليت مي كنند.
انگيزه اين موسسه ها برخورداري از جايگاهي در خور توجه در صنعت و يا خدمات و نيز تقويت قدرت مالي و رشد اقتصادي از راه مزيت هاي رقابتي است . بنا بر اين مناسب بودن ايده ، برنامه و تركيب نيروي انساني از دلايل موثر در موفقيت اين موسسه ها است . علاوه بر آن بهره مندي از پشتيباني و خدمات عمومي كمك موثر در نتيجه بخشي فعاليت اين واحدها است .دانش آموختگان مراكز آموزش عالي به خصوص مقاطع تحصيلي بالاتر در شكل گيري استمرار فعاليت اين موسسه ها كه بيشتر نوآور و در عين حال نو پا هستند ، نقش موثر دارند. بستر سازي براي تشكيل اين واحدها از اهميت خاصي برخوردار است . در اين راستا مركز رشد سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ايران از ايجاد ، تقويت ورشد اين گونه واحدهاي فناور بر اساس شرايط زير پشتيباني مي كند.
ماده 1- محدوده كاري واحد: شامل تحقيقات كاربردي وتوسعه اي ، طراحي صنعتي ، مهندسي معكوس بهينه سازي وارتقاي فناوري موجود ، انتقال فناوري وتجاري سازي نتايج تحقيقات مورد نياز بخش هاي اقتصادي در عرصه هاي صنعت كشاورزي وخدمات است.
ماده 2- پذيرش واحد: پذيرش واحد در مركز رشد مستلزم تصويب شوراي مركز رشد بر اساس نتايج ارزيابي از تركيب نيروي انساني ، ايده كاري وبرنامه كاري واحد به شرح زير خواهد بود.
2-1 تركيب مناسب نيروهاي همكار وسهامداران واحد:
حداقل دو نفر تمام وقت با مدرك كارشناسي و يا بالاتر . يك نفر آنها عضو موسس وداراي حد اقل 20%سهام واحد باشد.
حداقل يك نفر كارشناس خبره به عنوان مشاوره ويا همكار ، با سابقه فغاليت هاي مرتبط با فناوري در زمينه تخصصي واحد.
تبصره 1: شرايط مدرك تحصيلي در مورد افراد خلاق ، نوآور و برخوردار از توانايي هاي لازم با تشخيص شوراي مركز رشد قابل تغيير است.
2-2 وجود ايده كاري دانش محور با جنبه هاي فناوري و زمينه مساعد اقتصادي
2-3 داشتن برنامه كاري مناسب و متناسب با موضوع فعاليت
ماده 3- وضعيت حقوقي:
3-1 واحد بايد شخصيت حقوقي داشته و به ثبت رسيده باشد.
3-2 اساسنامه واحد بايد مبين انجام فعاليت در راستاي يكي از موارد ماده 1 اين آيين نامه باشد.
3-3 هرگونه تغيير در اساسنامه واحد بايد به اطلاع مركز رشد سازمان برسد.
3-4 واحد از نظر حقوقي مستقل ولي ملزم به رعايت مقررات وضوابط مركز رشد است.
ماده 4- حمايتهاي مركز رشد: حمايتهای مركز رشد شامل ارائه خدمات و حمايتهاي مالي و اعتباري به شرح زير است:
4-1 ارائه خدمات
4-1-1 پشتيباني عمومي شامل در اختيار قراردادن دفتر و يا فضاي كارگاهي
4-1-2 خدمات اداري وارتباطي شامل بهره مندي از منشي ، تايپ ، تكثير ، تلفن و فاكس
4-1-3 اطلاع رساني و ارتقاي كيفي واحد شامل خدمات شبكه وكتابخانه و برگزاري دوره هاي آموزشي
4-1-4 معرفي جهت دريافت خدمات فني وتخصصي شامل خدمات آزمايشگاهي وكارگاهي
4-1-5 معرفي جهت دريافت خدمات مشاوره اي در زمينه هاي علمي ، فني ، حقوقي ، مالي ، بازاريابي وتجاري سازي
4-2 حمايتهاي مالي و اعتباري
4-2-1 اعتبارات مربوط به خدمات به منظور كاهش هزينه هاي واحد در دوران راه اندازي
4-2-2 حمايت مالي در جهت تبدل ايده كاري واحد به محصول / خدمات.
تبصره 2: ميزان حمايت هاي مالي ، نحوه و موارد تخصيص آن مطابق با ضوابط و آيين نامه هاي مربوط است.
تبصره 3: خدمات يادشده در حد مقدورات مركز رشد سازمان وبر اساس تعرفه هاي تعيين شده خواهد بود.
ماده 5- تعهدات واحد فناور در قبال مركز رشد سازمان:
5-1 پيشرفت فعاليت واحد و ميزان رشد كمي يا كيفي آن بايد مطابق با برنامه ارائه شده توسط واحد طي دوران استقرار در مركز رشد باشد.
5-2 واحد فناور بايد پس از طي دوره رشد (3 و يا 5 سال ) از مركز رشد خارج شود.
5-3 انعكاس ارتباط واحد فناور با مركز رشد ، به نحو مناسب در تمامي مكاتبه ها و مدارك با استفاده از سربرگ و كارت ويزيت مطابق با الگوي استاندارد مركز رشد.
5-4 باز پرداخت حمايت هاي مالي دريافتي از مركز رشد سازمان در دوره حضور در اين مركز ، مطابق با آيين نامه هاي مربوط.
5-5 ارائه مستندات تسويه حساب مالي با طرف هاي قرارداد خدماتي و يا مشاوره اي قبل از ترك مركز رشد.
5-6 همكاري پيوسته با مركز رشد ونيز ارائه گزارش هاي مقطعي پيشرفت كار به منظور بررسي و ارزيابي بررسي روند رشد واحد هاي فناور در دوران فعاليت در مركز.

آيين نامه اجرائي پرداخت اعتبارات
در راستاي انجام حمايت هاي مالي واعتباري مركز رشد از واحد هاي فناور براي كاهش هزينه هاي آنان در دوران راه اندازي و تبديل ايده كاري به محصول يا خدمات ورشد و آماده سازي آنها براي حضور در عرصه صنعت و خدمات ، اعتباراتي در اختيار آنها قرار مي گيرد.
ماده 1: اعتبار تخصيص يافته در دوره رشد مقدماتي براي واحد هاي فناور با توجه به ايده كاري پيشنهادي (Business Plan) كه در قالب كاربرگ پذيرش به تصويب شوراي مركز رشد رسيده است؛ براي پرداخت هزينه هاي تدوين برنامه كاري، تثبيت ايده محوري، خريد مواد وتجهيزات ضروري، هزينه هاي پشتيباني عمومي ومحل استقرار، استفاده از خدمات مشاوره علمي ، اطلاع رساني ، آزمايشگاهي ، فني وتخصصي خواهد بود.
ماده 2: اعتبار مصوب بر اساس قرارداد با واحد فناور و با رعايت ضوابط مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 3: پرداخت مبلغ قرارداد به مفاد قراداد و با عنايت به پيشرفت كار واحد پس از تاييد مدير مركز رشد بر اساس مراحل مشخص شده در قرارداد امكان پذير است.
ماده 4: ميزان و نحوه باز پرداخت مبلغ دريافتي توسط واحد فناور طبق مصوبه شوراي مركز رشد خواهد بود.
ماده 5: اين آيين نامه در يك مقدمه و 5 ماده در تاريخ 5/2/84 به تصويب شوراي مركز رشد رسيد.