عضویت و استقرار

سیاست پذیرش واحدهای فناور در پارک علم و فناوری
پذیرش واحد های فناور در پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، مبتنی بر اساسنامه ، آیین نامه ها ، دستور العمل های اجرائی ومصوبات هیئت امنا وشورای پارک این سازمان است.

به طور کلی، واحدهایی با سطوح مختلف می توانند حائز شرایط استقرار در پارک سازمان باشند:

  1. شرکت های دانش بنیان دارای فناوری مرتبط با حوزه فعالیت پارک
  2. استارت آپ ها، شركت ها و هسته های فناور خصوصی مستقل نوپا
  3. واحدهای تحقیق و توسعه نوپا (R&D) وابسته به صنایع ویا دستگاه های اجرایی
  4. شتابدهنده ها و کارگزاران خدمات فناوری

سایر الزامات كه در پذیرش واحد فناور در پارک علم و فناوری مدنظر قرار می گیرند عبارتند از:

  • ارائه ایده های كاری دانش محور با جنبه های اقتصادی واشتغال زایی.
  • در اختیار داشتن نیروی انسانی توانا ومجرب در تركیب اعضای اصلی ومشاورین واحد.
  • وجود بازار مناسب برای محصول وامكان توسعه آن.
  • امكان ایجاد زمینه های كارآفرینی به وسیله زایش ایده های تحقیقاتی برخاسته از ایده محوری اولیه.
  • امكان رفع نیاز فنی، مهندسی، خدماتی و مشاوره ای عرصه های مختلف صنعتی و خدماتی مرتبط با موضوع فعالیت واحد.