تماس با کارشناسان

کارشناسان پشتیبانی امور فناوری

مهندس محمدیاسر خسروی (رئیس گروه توسعه ارتباطات فناوری)  57416532-021

مهندس علیرضا محمدی (کارشناس توسعه ارتباطات فناوری)     57416536-021

 

کارشناسان بازاریابی و تجاری سازی

مهندس سید سعید اشراقی (کارشناس مسئول تجاری‌سازی فناوری)   57416573-021

مهندس سعید بخشی محمدی (کارشناس ارشد مالکیت فکری)  57416596-021

خانم سمیه رفعتی (کارشناس مالکیت فکری و سامانه ارزیابی اختراعات) 57416233-021

 

کارشناسان مرکز رشد واحدهای فناور

خانم لیلا سرعتی (کارشناس مسئول مرکز رشد)      57416411-021

اکبر سلیمی (کارشناس مرکز رشد)                 57416591-021

خانم زهره ابوئی (رئیس دفتر مرکز رشد)             56275192-021

رضا ملکی (عامل مالی و کارشناس فنی مرکز)     57416492-021