تماس با کارشناسان

کارشناسان اداره فناوری و نوآوری

رئیس اداره فناوری و نوآوری           57416532-021

کارشناس اداره فناوری و نوآوری       57416536-021

 

کارشناسان اداره پشتیبانی و اجرایی

کارشناس مسئول پشتیبانی                  57416509-021

کارشناس اجرایی                               57416509-021

 

کارشناسان اداره رشد واحدهای فناور

رئیس اداره رشد واحدهای فناور    57416426-021

کارشناس مسئول مرکز رشد          57416411-021