تماس با کارشناسان

کارشناسان پشتیبانی امور فناوری

رئیس گروه توسعه ارتباطات فناوری  57416532-021

کارشناس توسعه ارتباطات فناوری     57416536-021

 

کارشناسان بازاریابی و تجاری سازی

کارشناس مسئول تجاری‌سازی فناوری   57416573-021

 

کارشناسان مرکز رشد واحدهای فناور

کارشناس مسئول مرکز رشد      57416411-021

کارشناس مرکز رشد                 57416591-021

رئیس دفتر مرکز رشد                56275192-021