حمایت‌ها

حمایت‌های قابل عرضه در پارک علم و فناوری

در میان عوامل مؤثر بر موفقیت پارک آن چه به کالبد پارک روح می‌بخشد، مجموعه خدمات، حمایت‌ها و برنامه‌هایی است که زیست‌بوم پارک را تشکیل می‌دهند. خدمات پارک شامل مجموعه‌ای از خدمات عمومی و اختصاصی است که یا به صورت مشترک برای تمام شرکت‌های مستقر ارائه شده و یا فراخور نیازهای برخی از شرکت‌ها به صورت ویژه ارائه خواهد شد. شبکه‌سازی‌های خاص و تعاملات ویژه برای تجاری‌سازی فناوری و بازاریابی محصولات فناورانه در این بخش قرار می‌گیرند. برنامه‌های حمایتی و مکمل نیز فاکتوری مؤثر بر موفقیت پارک‌های جامع است که در این بخش عنوان می‌شوند. حمایت‌های محوری پارک علم و فناوری سازمان عبارتند از:

  • مشاوره و آموزش‌های تخصصی
  • تعامل و تسهیل همکاری با پژوهشکده‌های سازمان
  • مذاكره و تسهیل‌گری با مراجع مربوط در زمینه‌های سیاست‌گذاری و بازارسازی در جهت حمایت توسعه فناوری شرکت‌ها
  • حمایت از گسترش همکاری‌های بین‌المللی و انتقال فناوری واحدهای فناور
  • حمایت از ایجاد زمینه برای انتشار فناوری‌های تأیید شده در سطح صنعت
  • خدمات حمایت از فناوری مانند حمایت از مالکیت فکری
  • همکاری درجهت دریافت حمایت از ذینفعان و ارگان‌های دولتی
  • توانمندسازی از طریق آموزش و مشاوره در حوزه های مورد نیاز شرکتهای فناور مانند مالیات، بیمه، بازاریابی، صادرات، مالکیت فکری، مسائل حقوقی و ...
  • بسترسازی از طریق فعالیت هایی همچون ارزش گذاری فناوری، شبکه سازی، کمک به جذب سرمایه، کمک به جلب مشتری و همکاری در انعقاد قراردادها و ...