خدمات تأمين سرمايه

خدمات مالی، اعتباری، توانمندسازی و کارگزاری در حوزه پژوهش، فناوری، صنایع خلاق و دانش بنیان در صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های پیشرفته صنعتی ارائه می‌گردد. این صندوق با عضویت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان سهامدار دولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی و بر اساس اساسنامه مصوب هیات وزیران تاسیس شده است.

صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری های پیشرفته صنعتی به عنوان عامل و کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی و نهادها و ستادهای دولتی و غیردولتی فعالیت می‌نماید. 

 مشاهده فهرست خدمات صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های پیشرفته صنعتی