مرکز رشد واحدهای فناور

اهم مأموریت های مرکز رشد واحدهای فناور عبارت است از:

  • بسترسازی به‌منظور تجاری كردن دستاوردها در راستای اهداف مركز
  • ايجاد زمينه كار آفرينی، حمايت از نوآوری و خلاقيت نيروهای محقق جوان
  • كمك به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری
  • ايجاد فضای لازم برای گسترش و رشد واحدهای كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه‌های فناوری
  • بسترسازی به منظور ايجاد فرصت های شغلی مناسب براي جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمينه های فناوری
  • توليد و توسعه محصولات و فرايندهای فناوری قابل عرضه به بازار