گروه خوردگی و مهندسی سطح

کارکنان

دانشیار
sh.ahangarani@gmail.com
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416251
دانشیار
m_esmailian@yahoo.com
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416442
دانشیار
shirvani@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416428
کارشناس ارشد پژوهشی
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416248
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.