گروه فناوري هاي شيميايي سبز

اين گروه از ابتداي تاسيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران تا سال 1389 با عنوان "گروه مهندسي شيمي و محيط زيست" ده‏ها طرح پژوهشي، نيمه صنعتي و صنعتي را با موفقيت به انجام رسانده است. با توجه به سياستهاي جديد علمي، پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در سال 1389 نام اين گروه به "گروه فناوريهاي شيميايي سبز" با محور پژوهشي "طراحي و مهندسي فرآيندهاي سبز و تصفيه پساب هاي صنعتي" تغيير يافت. برخي از زمينه هاي فعاليتهيا پژوهشي انجام شده توسط اين گروه عبارتند از:
- مهندسي واكنش هاي شيميايي و كاتاليست ها (ساخت كاتاتست، ساخت و بررسي عملكرد كاتاليست)
- طراحي، ساخت و نصب واحدهاي نيمه صنعتي شيميايي
- بررسي تصفيه پذيري و طراحي واحدهاي تصفيه پساب هاي صنعتي و استفاده مجدد از پساب (صنايع پتروشيمي، نفت و گاز، نساجي، داروسازي، غذايي)
- فرآيندهاي بيولوژيك در حذف تركيبات آلاينده محيط زيست
- تهيه سوختهاي جايگزين (دي متيل اتر، هيدروژن، بيوديزل)
- مدلسازي و شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي
- پيل هاي سوختي (ساخت MEA، پيلهاي PEM و دستگاه‏هاي آزمون پيلهاي سوختي PEM)
- طراحي فرآيندهاي استخراج و جداسازي مواد مؤثره گياهي
 
 اين گروه علاوه بر انجام وظايف مربوط به حمايت از پژوهشگران كشور، ارائه مشاوره به محققين، ‌داوري علمي ثبت اختراعات كشور و جشنواره هاي خوارزمي و مركز رشد،‌ عهده دار اجرا، همكاري و نظارت بر طرحهاي پژوهشي، نيمه صنعتي و صنعتي مختلف در زمينه هاي تخصصي نيز بوده است.
فناوريهاي شيميايي سبز به عنوان بخشي از فناوريهاي نوين که در چند سال اخير از رشد قابل توجهي در سطح جهان برخوردار بوده است، به آن دسته از فرايندهاي گفته مي شود که از فناوريهاي شيميايي مفيد براي محيط زيست بهره برداري تجاري مي نمايند. با توجه به ماموريت تعيين شده براي گروه فناوريهاي شيميايي سبز، و با بهره گيري از توانمنديها و تجارب پيشين، اهداف آتي گروه، انجام تحقيقات نوين و كاربردي در زمينه هاي زير مي باشد:
- فناوري سوخت هاي جايگزين (هيدروژن، دي متيل اتر، بيوديزل)
- توسعة فناوريهاي برطرف کنندة آلودگيهاي زيست محيطي (فرآيندهاي بيولوژيكي، كاتاليستي و غشايي)
- دستيابي به دانش فني استفاده از منابع جديد انرژي (پيلهاي سوختي و پيلهاي خورشيدي)
- افزايش بهره وري انرژي فرآيندهاي شيميايي
- توسعه فرآيندهاي شيميايي براي كاهش توليد مواد خطرناك و سمي
- طراحي، مدلسازي و شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي
- طراحي، ساخت و تدوين دانش فني كاتاليستها
- به كارگيري فناوريهاي نوين جداسازي (از جمله فرآيندهاي غشايي و نانو) در صنايع شيميايي
 
 اين گروه، از گسترش همكاري با مراكز صنعتي، تحقيقاتي و دانشگاهي به منظور ايجاد بستر مناسب براي رشد تحقيقات كاربردي در زمينه هاي فوق استقبال نموده و براي انجام تحقيقات مشترك و مشاوره اعلام آمادگي مي نمايد.

 

کارکنان

دانشیار
nahid.khandan@gmail.com
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416269
استاد
shokrollahzadeh@irost.org
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416269
دانشیار
latifi@irost.org
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416221
دانشیار
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416431
دانشیار
kashi@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416232 - 57416267
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.