سمت:
رئیس گروه
استادیار
گروه پژوهشی:
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
n_oroujzadeh@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416434
سمت:
رئیس گروه
دانشیار
گروه پژوهشی:
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
bahreiniz@yahoo.com
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416279
سمت:
معاون پژوهشکده و رئیس گروه
دانشیار
گروه پژوهشی:
گروه صنایع غذایی و تبدیلی
basiri@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416731
سمت:
رئیس گروه
دانشیار
گروه پژوهشی:
فناوری‌های شیمیایی سبز
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416431
سمت:
ریاست پژوهشکده فناوری های شیمیایی .
دانشیار
گروه پژوهشی:
فناوری‌های شیمیایی سبز
kashi@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416232 - 57416267
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.