ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سال ورود پست الکترونیک
1 سیدمحمدصادق حسینی مهندسی شیمی 91 sms.hosseiny@gmail.com
2 فاطمه مبین جاریحانی شیمی الی 93 f.mobayyenj@yahoo.com
3 نرجس همتی علم مهندسی شیمی 94 narjes.hematialam@yahoo.com
4 حامد بنی عامریان مهندسی شیمی 94 Hbaniamerian@gmail.com
5 زهرا برادران گازران سنگي شیمی معدنی 94 Baradaranz@ymail.com
6 محسن باهوش مهندسی شیمی 94 mohsen.bahoosh@gmail.com
7 هژیر قهرماني دهبكري مهندسی شیمی 95 Hazhier_ghahremani@yahoo.com
8 سارا کارخانه مهندسی شیمی 95 Sara.karkhaneh@gmail.com
9 شمیم طیار مهندسی شیمی 95 Shamim.tayyar@yahoo.com
10 فاطمه ابراهیمی شیمی تجزیه 95 Febrahimi22@gmail.com
11 مینا صلاحی شیمی معدنی 95 Teknik_85@yahoo.com
12 امیر خسروی شیمی معدنی 95 Amirkh.chemist@gmail.com
13 نکیسا مقدم شیمی معدنی 95 Nakisa.moghaddam@yahoo.com
14 زهرا نوروزی شیمی تجزیه 95 Silversun198@yahoo.com
15 پریسا امانی شیمی فیزیک 96 amani.parisam@gmail.com
16 مهسا صیف پناه شیمی معدنی 96 moremo.elec@gmail.com
17 محمد آریایی نژاد مهندسی شیمی 96 m.aryaeinezhad@yahoo.com
18 حسین خانی مهندسی شیمی 96 behnamkhani10@yahoo.com
19 هدی حقی شیمی آلی 96 hoda.haghi@yahoo.com
20 ساینا سنجابی شیمی معدنی 96 saina.sanjabi92@gmail.com
21 سروش لاله مهندسی شیمی 96 laleh_soroush@alumni.iust.ac.ir
22 اعظم شریف پور لاطانی صنایع غذایی 96 marziehsharifpour@yahoo.com
23 حمید دهقان منشادی شیمی تجزیه 96 hamiid17s@gmail.com
24 سارا ترکمان شیمی کاربردی 97  
25 کامیار دارایی نکاننیه شیمی معدنی 98  
26 روزیتا دانش فر مهندسی شیمی 98  
27 زهرا صائب مهندسی شیمی 98  
28 زهرا میر غیاثی مهندسی شیمی 98  
29 مهدی شوندی علوم و صنایع غذایی 98  
30 صحرا فرهادی علوم و صنایع غذایی 98  
31 ابوالفضل بیاتی علوم و صنایع غذایی 98  
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.