استادیار
n_oroujzadeh@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
استاد
eliassi@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
استاد
eikani@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
دانشیار
bahreiniz@yahoo.com
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
استادیار
basiri@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
استادیار
y.bide@irost.ir
دورنگار:
02156276265
تلفن:
02157416000
دانشیار
htoraby@alumni.ut.ac.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
دانشیار
javanmard@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416432 -مستقیم
استادیار
Habibpour@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
دانشیار
nahid.khandan@gmail.com
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
استادیار
s.rahimi@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
دکتر مریم رنجبر- دانشیار شیمی معدنی
دانشیار
marandjbar@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
استادیار
sedrpoushan@yahoo.com
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
دانشیار
shalmashi@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
استاد
shokrollahzadeh@irost.org
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
استادیار
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
دانشیار
salehirad@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
دانشیار
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
استاد
ashori@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
استادیار
latifi@irost.org
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
سید حیدر محمودی نجفی
دانشیار
mahmoudi@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
دانشیار
mozaffari@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
استاد
mohannazadeh@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
استادیار
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416000
استادیار
kashi@irost.ir
دورنگار:
021-56276265
تلفن:
021-57416232
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.