سمت:
رئیس گروه
استادیار
n_oroujzadeh@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416434
استاد
eikani@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416290
سمت:
رئیس گروه
دانشیار
bahreiniz@yahoo.com
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416279
سمت:
معاون پژوهشکده و رئیس گروه
دانشیار
basiri@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416731
استادیار
y.bide@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416273
دانشیار
htoraby@alumni.ut.ac.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416278
سمت:
معاون ارتباط با صنعت و تجاری سازی
دانشیار
javanmard@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416278
دانشیار
Habibpour@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416284
دانشیار
nahid.khandan@gmail.com
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416269
استادیار
s.rahimi@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416465
دکتر مریم رنجبر- دانشیار شیمی معدنی
سمت:
عضو هیات علمی
دانشیار
marandjbar@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416247
دانشیار
shalmashi@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416253
استاد
shokrollahzadeh@irost.org
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416269
دانشیار
salehirad@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416294
دانشیار
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416426
استاد
ashori@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416272
دانشیار
latifi@irost.org
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416221
سید حیدر محمودی نجفی
دانشیار
mahmoudi@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416274
دانشیار
mozaffari@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416291
عکس پرسنلی
استادیار
f.mansouri@irost.ir
تلفن:
02157416294
استاد
mohannazadeh@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416282
سمت:
رئیس گروه
دانشیار
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416431
سمت:
ریاست پژوهشکده فناوری های شیمیایی .
دانشیار
kashi@irost.ir
دورنگار:
56276265
تلفن:
57416232 - 57416267
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.