موضوعات:
- فرآيندهاي نوآورانه توليد و بسته 
  - روش هاي جديد استخراج و خالص سازي                                                                  
- كاربرد نانوفناوري در صنعت غذا
- كاربرد زيست فناوري در فرآيندهاي غذايي                                                                   
- فرآيندهاي دما پايين و دما بالا
- فرآيندهاي فشار بالا
- فناوري هاي نو (مانند ريزپوشاني، جداسازي هاي غشايي، پرتودهي)
- مواد غذايي فراسودمند
- مدل سازي و شبيه سازي فرآيندهاي غذايي
- ساير موارد مرتبط

مدير مسئول: دكتر مجيد جوانمرد
سردبير: دكتر محمد حسن ايكاني
مدير داخلي: دكتر سميه رحيمي

رايانامه: jift@irost.ir
وب گاه: http://jift.irost.ir 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.