موضوعات:
- توليد و خالص سازي هيدروژن و كاتاليست هاي مرتبط با توليد هيدروژن

- ريفرمرهاي توليد هيدروژن
- عملكرد پيل هاي سوختي
- ساخت پيل سوختي و اجزاي آن
- ذخيره سازي هيدروژن (فشرده سازي، مايع سازي، هيدريدها و ...)
- مدل سازي و شبيه سازي پيل سوختي، توليد و ذخير ه سازي هيدروژن
- كاربردهاي پيل سوختي، خواص فيزيكي و شيميايي هيدروژن
- كاربردهاي هيدروژن
- ايمني هيدروژن و پيل سوختي
- ساير عناوين مرتبط
 
مدير مسئول: دكتر علي الياسي
سردبير: دكتر حسين غريبي
مدير داخلي: دكتر ناهيد خندان
 
رایانامه: ijhfc@irost.ir
وب گاه: http://ijhfc.irost.ir     
                                                                                 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.