دکتر اردکانی به عنوان مسئول راه اندازي پرديس علم و فناوري سازمان منصوب شد

با حکم رییس سازمان پزوهش‌های علمی و صنعتی ایران؛
دکتر علیرضا عشوری رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، در حکمی دکتر محمدعلی اردکانی را به عنوان مسئول راه اندازي پرديس علم و فناوري سازمان منصوب کرد.

به گزارش  روابط عمومی، در این حکم خطاب به دکتر اردکانی آمده است:

  با عنايت به مصوبه مورخ 24/ 4/ 1399 هيأت امناي سازمان و با توجه به تخصص و تجربيات ارزنده جنابعالي به موجب اين حكم به عنوان " مسئول راه اندازي پرديس علم و فناوري سازمان" منصوب مي شويد.
     اميد است با اتكال به خداوند متعال و با همفكري و همكاري كليه معاونين، مديران، اعضاي هيأت علمي و كارشناسان محترم سازمان نسبت به تهيه اساسنامه و برنامه عملياتي پنج ساله پرديس براي تصويب در هيأت امناي سازمان و همچنين شوراي گسترش آموزش عالي كشور، تدوين و ارايه طرح جامع توسعه پرديس، تهيه و پيشنهاد چارت سازماني و دستورالعمل اجرايي مورد نياز پرديس به منظور تعيين نحوه پذيرش، مدت استقرار و ... شركت هاي فناور و دانش بنيان توسعه يافته در پرديس علم و فناوري اقدام نمائيد.
قابل ذکر است در هیات امنای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در تاریخ 1399/4/24 با تاسیس پردیس علم و فناوری در مجموعه سازمان موافقت شد.
دکتر اردکانی در حال حاضر رییس مرکز رشد واحدهای فناور می‌باشد.