یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای تخصصی پژوهش فناوری و تجاری سازی تشکيل شد

یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای تخصصی پژوهش فناوری و تجاری سازی تشکيل و 3 طرح پژوهشي تعيين تکليف شد.

به گزارش روابط عمومی: دریکصد و بیست و نهمین جلسه شورای تخصصی پژوهش فناوری و تجاری سازی سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران با خاتمه 3 طرح پژوهشي موافقت شد.
در این جلسه با خاتمه طرح‎‎‎های داخلی با عنوان «بررسی فاکتورهای ریز ساختاری موثر بر عیوب تردی در اتصال بین شیشه» مجری دکتر دشتی زاد و «ارزیابی ژنومیک و متابولیکی باکتری ایزوپتریکولا...» مجری دکترهمت  و طرح بیرونی «طراحی و ساخت مدل کوچک چرخ آبی مولد برق از جریان رودخانه ای» مجریان مهندس بیطرفان و مهندس آقاجانی موافقت شد.