گفتگوی علمی با حضور دکتر حسنعلی ازگلی مدیرکل دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه ها و صنعت سازمان پژوهش های علمی و صنعت ایران

این گفتگو با محوریت‌های آمایش آموزش عالی، چالش ها و راهکارهای آن، وضعیت دانشگاه های نسل سوم کشور در حمایت از صنعت و تولید وهمگرایی و یکپارچه سازی دانشگاه های دولتی، موانع و راهکارها در روزهای 26، 27 و 28 بهمن ماه از رادیو فرهنگ پخش شد.

این گفتگوها از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

فایل صوتی گفتگوی علمی روز شنبه 26 بهمن  1398

فایل صوتی گفتگوی علمی روز یکشنبه 27 بهمن  1398

فایل صوتی گفتگوی علمی روز دوشنبه 28 بهمن 1398

  http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=175101&n=588642