پنجمین جلسه از دوره هشتم هيات مميزه سازمان برگزار شد

پنجمین جلسه از دوره هشتم هيات مميزه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی: پنجمین جلسه از دوره هشتم هيات مميزه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در روز سه‌شنبه مورخ 1398/10/03 در محل سازمان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از فعالیت‌های پژوهشگاه را جهت آشنایی اعضای جلسه با آن پژوهشگاه ارائه کرد.

در ادامه جلسه موضوع پرونده‌های ارتقا مرتبه به استادیاری سه نفر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، و پرونده ارتقا مرتبه به دانشیاری یکی از اعضای  هیات علمی پژوهشگاه استاندارد، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

 ضمناً در همین جلسه پرونده ارتقا مرتبه خانم دکتر بتول حسین پور عضو هیات علمی سازمان به دانشیاری مطرح و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مستندات پرونده، مورد موافقت واقع شد.

قابل ذکر است از آنجا که سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به عنوان هیات ممیزه معین  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه استاندارد تعیین شده است بررسی پرونده ارتقاء اعضای هیات علمی این پژوهشگاه‌ها نیز در هیات ممیزه سازمان انجام می‌گیرد.