ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی سازمان

دو نفر از اعضای هیات علمی سازمان به مرتبا دانشیاری ارتقاء پیدا کردند.

به گزارش روابط عمومی: در جلسه هيات مميزه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران تاریخ 1398/06/05 با تصویب اعضا، دكتر قاسم رمضانپور نرگسي و دكتر محمد زندي به مرتبه دانشياري ارتقاء یافتند.