تور فناوری دفاعی در سازمان برگزار شد

با حضور مدیران و متخصصان مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی:
بازدید مدیران و متخصصان مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی از دستاوردها و امکانات سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران انجام شد.

به گزارش روابط عمومی: مدیران و متخصصان مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی صبح امروز(دوشنبه 4 شهریورماه) در قالب تور فناوری دفاعی از امکانات و دستاوردهای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و هم‌چنین شرکت‌های مستقر در مجموعه مرکز رشد فناور سازمان بازدید کردند.

در ابتدای این بازدید دگتر حسنعلی ازگلی مدیر کل دفتر ارتباط با دانشگاه‌ها و صنعت ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در این بازدید، به معرفی سازمان و برنامه‌های تور پرداخت. در ادامه شرکت کنندگان در قالب گروه‌های تخصصی و با محوریت مواد پیشرفته، الکترونیک، هوافضا، مکانیک، اپتیک و شرکت‌های مستقر در مرکز رشد واحد‌های فناور سازمان از دستاوردها و امکانات سازمان بازدید کردند.

هم‌چنین در پایان بازدید، جلسه جمع بندی برگزار و با توجه به ایده‌های مشترک و موردنیاز برای ادامه همکاری کارگروه‌های تخصصی تشکیل شد تا در روزهای آینده درباره موارد مورد علاقه مشترک فعالیت صورت گیرد.

قابل ذکر است در این بازدید بیش از 50 نفر از مدیران و کارشناسان مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی حضور داشتند.