فلوشیپ مجمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری

مجمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری فلوشیپ شش ماهه تا یک ساله برای انجام پژوهش در ديگر كشورهاي عضو آن مجمع اعطا می کند.

 

به گزارش روابط عمومی: بر اساس اطلاع رسانی مجمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری (WAITRO) ، این مجمع فلوشیپ شش ماهه تا یک ساله برای انجام پژوهش در ديگر كشورهاي عضو آن مجمع اعطا می کند.                            

 

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به فایل پیوست و یا وب سایت ذیل مراجعه نمایند:

https://www.waitro.org/for-members  

ضمائم: