عضو هیئت علمی سازمان در فهرست دانشمندان ۲ درصد پراستناد در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت

بر اساس پژوهشی که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد بر روی داده‌های اسکوپوس انجام شده است، فهرست ۱۰۰ هزار دانشمند پر استناد در تمامی رشته‌ها و نیز ۲ د رصد برتر حوزه‌های علمی شناسایی و معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی: بر اساس شاخص‌هاي رتبه‌بندي دانشمندان برتر جهان توسط دانشگاه استنفورد و پايگاه Elsevier، دكتر عليرضا عشوري رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در فهرست ۲ درصد برتر دانشمندان درحوزه‌هاي تخصصي علمي جهان قرار گرفت.

در این رتبه بندی که با توجه به ارزيابي مقالات پژوهشي منتشر شده تا سال‌ 2020، استنادهاي انجام شده به اين مقالات و هم‌چنين شاخص استناد تركيبي صورت گرفته است فهرست ۱۰۰ هزار دانشمند پراستناد در 22 رشته و 176  زير رشته‌ تخصصي  و نيز ۲% برتر،  شناسايي و معرفي شدند.

قابل ذکر است دکتر عشوری عضو هيات علمي پژوهشكده فناوری‌های شیمیایی سازمان است.

لينك دسترسي به فهرست ۲ درصد دانشمندان برجسته دنيا به شرح زير مي‌باشد:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3