سرو هيدروليک پويا

نام مدیرعامل: 
محمد مهدی ایزدپناه
تلفن تماس: 
56276622-37
ایمیل: 
beglari@servohyd.com
تعداد پرسنل: 
52
محل استقرار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
پارک فناوری: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
زمینه فعالیت: 
هوافضا
خدمات شرکت: 

خلاصه ايده سيستم هاي هيدروليکي کاربردهاي فراواني در صنعت و مسائل مهندسي دارند. صنايع نظامي، صنايع هوايي، صنعت خودرو و بسياري از صنايع ديگر نيازمند چنين سيستمهايي مي باشند. در يک سيستم هيدروليک با هدايت سيال در مسير مشخص مي توان عملکرد سيستم را مشخص نمود و سيستم را وادار به انجام يا عدم انجام کار نمود. براي مثال وقتي که مي خواهيم يک جک هيدروليک را به حرکت درآوريم از طريق يک شير مسير سيال را به سمت جک تغيير داده و جک را فعال مي کنيم و براي غير فعال کردن جک مجدداً مسير سيال را تغيير داده تا جک غير فعال شود. بنابراين تغيير مسير سيال در يک سيستم هيدروليک توسط يک شير صورت مي گيرد. اين نوع شيرها داراي تکنولوژي پيشرفته اي هستند و بدون دخالت دست از طريق ميدان مغناطيسي باز و بسته مي شوندو اصطلاحاً با عنوان شير سلونوئيدي يا شير برقي شناخته مي شوند. اين نوع شيرها بايستي با سرعت و دقت مشخصي که وابسته به طراحي سيستم هيدروليک است عمل نمايد.

شيرهاي سروالکتروهيدروليک کنترلي- سوئيچ فشارمدارهيدروليک مبتني براستانداردهاي هوائي-شيراطمينان اتوماتيک مدارهيدروليک مبتني براستانداردهاي هوائي-شيرسلونوئيدي اسپول - اسليومبتني براستانداردهاي هوائي- سيستم فيلتراسيون (فيلترماژول)مدارهيدروليکي مبتني براستانداردهاي هوائي