خدمات توانمند سازی واحدهای فناور

خدمات توانمند سازی شرکت های مستقر در پارک سازمان به منظور ارتقاء توان شرکت‌های فناور در راستای افزایش توانمندی ایشان در تجاری‌سازی محصولات تولیدی ارائه می‌شود که شامل آموزش، مشاوره و منتورینگ می باشد.

 خدمات توانمند سازی: 

الف- آموزش: در این پارک علم و فناوری، متناسب با نیاز واحدهای فناور مستقر و در جهت بهبود وضعیت کیفی و کمی و ارتقای سطح علمی و فنی کارکنان شرکت‌ها، دورهای آموزشی برگزاری می‌شود. آموزش در حوزه کسب و کار و در همچنین حوزه های تخصصی مدنظر می باشند.

ب- مشاوره‌: ارائه خدمات مشاوره ای در راستای ارتقای آگاهی از چالش‌های پیش روی شرکتها در مسیر تولید، پارک علم و فناوری این سازمان اقدام به ارائه خدمات مشاوره یا حمایت از واحد فناور برای اخذ مشاوره در حوزه عمومی و مدیریتی، تجاری و کسب و کار و همچنین فنی و تخصصی فعالیت شرکت، می نماید.

ج- راهبری: ارائه خدمات راهبری یا منتورینگیک به منظور ارتقای مهارت‌ها و دانش شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، از جمله خدمات پارک می باشد. این خدمات به صورت منظم و براساس عارضه یابی یا درخواست شرکتهای مستقر در پارک به انجام می رسد.