تسهیلات خدمات آزمایشگاهی و استاندارد

پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، با همکاری پژوهشگاه فناوری های نوین و همچنین شرکت های ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی، تسهیلات ویژه ای را برای شرکت های مستقر در پارک درنظر گرفته است.

خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

  • ارائه حمایت های و درنظر گرفتن تخفیف های مالی قابل توجه برای دریافت خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی در حوزه تخصصی فعالیت شرکت های مستقر در پارک
  • بهره مندی از امکانات، دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در پژوهشگاه فناوری های نوین سازمان
  • معرفی واحد فناور به مجموعه های همکار پارک به منظور استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی در حوزه تخصصی فعالیت شرکت