گزارشي از فعاليت دو شركت فعال در زمينه الكترودهاي تو پودري و سامانه هوشمندسازي شبكه انرژي تهيه شد.

در راستاي معرفي محصولات و فناوريهاي واحدهاي فناور مستقر در پارك بين الملل سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

در راستاي معرفي محصولات و فناوريهاي واحدهاي فناور مستقر در پارك بين الملل سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران روز چهارشنبه 13 / 2 / 1402، گزارشي از فعاليت دو شركت فعال در زمينه الكترودهاي تو پودري و سامانه هوشمندسازي شبكه انرژي تهيه شد.  اين گزارش هاي خبري با هدف معرفي توليدات دانش بنيان و دستاوردهاي فناورانه شركت هاي مستقر در پارك سازمان به صورت هفتگي و ماهانه تهيه ميگردد.