كارگاه آموزشي شيوه تنظيم قراردادها و مشاوره حقوقي در روز دوشنبه 11 ارديبهشت ماه برگزار گرديد.

به منظور توانمندسازي شركتهاي مركز رشد مستقر در پارك بين الملل سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، كارگاه آموزشي شيوه تنظيم قراردادها و مشاوره حقوقي در روز دوشنبه 11 ارديبهشت ماه برگزار گرديد. در اين كارگاه بعد از بيان مسائل و مشكلات حقوقي مرتبط با تنظيم قرارداده ها، اصول اوليه تنظيم قراردادها تشريح گرديد. در پايان حاضرين و واحدهاي فنار به بيان مشكلات حقوقي خود پرداختتند و مشاورهاي لازم را نيز دريافت نمودند.