برگزاری اولین دوره معرفی سامانه اتوماسیون اداری پارک علم و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتیایران در روز یکشنبه 20 فروردین ماه 1402

با هدف ساماندهی مکاتبات اداری میان واحدهای فناور و پارک علم و فناوری برگزار شد.
از ابتدای اردیبهشت ماه 1402 مکاتبات اداری رسمی واحدهای فناور با ستاد پارک از طریق اتوماسیون اداری اختصاصی پارک انجام خواهد شد.

اولین دوره معرفی و توجیه واحدهای فناور مستقر در پارک سازمان در استفاده از سامانه اتوماسیون اداری اختصاصی پارک علم و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با هدف ارتقاء مکاتبات اداری میان آنها در روز یکشنبه 20 فروردین ماه 1402 در محل سالن فارابی سازمان برگزار شد.

در این دوره که با حضور ریاست محترم پارک، معاونین ایشان و جمعی از واحدهای فناور مستقر در پارک برگزار شد، در ابتدا آقای دکتر مظفری، رییس محترم پارک ضمن بیان مطالبی در اهمیت و ضرورت انجام مکاتبات اداری پارک به صورت الکترونیکی، تاکید داشتند واحدهای فناور از ماه آینده مکاتبات و درخواستهای خود را از این طریق به انجام برسانند و اطلاع رسانی های پارک نیز از این پس از همین سامانه به انجام خواهد رسید.

در ادامه آقای دکتر لطیفی، معلون محترم فناوری و نوآوری پارک نیز مطالبی بیان داشتند و آقای مهندس محمدی کارشناس این معاونت نیز به ارائه آموزش و معرفی توانمندی ها و قابلیت های سامانه اتوماسیون در دسترس پرداختند.

 در پایان نیز پرسش و پاسخ با حضور رییس پارک، معاون فناوری و نوآوری و کارشناس پارک انجام شد.