گزارش خبری تولید نیمه صنعتی آفت‌کش‌های بیولوژیکی در پارک