سامانه ملی کارآموزی

سامانه ملی کارآموزی با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند جایابی دانشجویان کشور در صنایع و واحدهای پذیرنده کارآموز، تحت نظارت و راهبری پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در نشانی اینترنتی زیر به ارائه خدمت می پردازد:

https://karamouz.irost.org