گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
پژوهشگاه نیرو
اين گزارش بر اساس فرمت مورد درخواست پژوهشگاه نيرو براي ارائه برنامه پژوهشي تفصيلي " طراحي و ساخت راکتورهاي شيميايي گرما - خورشيدي سهمي گون ترکيبي براي توليد هيدروژن " تنظيم شده است. براي اين منظور پيشينه‌اي از پژوهش در ايران و جهان به صورت مختصر ارائه و سپس به بيان همسويي اين پژوهش با برنامه جامع پژوهشي کشور پرداخته شده است. در نهايت يک برنامه تحقيقاتي پنج ساله در زمينه طراحي و ساخت راکتورهاي شيميايي گرما خورشيدي سهمي گون ترکيبي براي توليد هيدروژن ارائه شده است . اين برنامه حاوي نقشه راه موضوعي پنج ساله و نقشه راه موضوعي يکساله است. به طور کلي پيش‌بيني شده که در برنامه پنج ساله پنج فعاليت مرتبط با هم صورت گيرد که عبارتند از: ‎۱. طراحي و ساخت کلکتور ترکيبي ‎۲. مقايسه عملکرد کلکتور سهموي ساده و ترکيبي ‎۳. تغيير ساختماني اجزا کلکتور ‎۴. طراحي سيستم کنترل دما و ‎۵. بزرگ‌سازي مقياس. مقصود نهايي از انجام پنج فعاليت فوق دست‌يابي به دانش فني طراحي يک واحد صنعتي کلکتور سهموي ترکيبي است. فعاليت‌هايي که در برنامه جامع يکساله پيش‌بيني شده عبارتند از: ‎۱. انجام مطالعات اوليه و مروري بر منابع کتابخانه‌اي ‎۲. محاسبه و طراحي يک سيستم سهمي گون ترکيبي ‎۳. ساخت و نصب و راه‌اندازي سيستم ‎۴. ارزيابي فيزيکي سيستم ساخته شده ‎۵. ارزيابي شيميايي سيستم براي توليد هيدروژن و ‎۶. مدل‌سازي و شبيه‌سازي سيستم.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.