گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1389
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
گزارش حاصل مشتمل بر پنج فصل است. فصل اول مقدمه‌اي در خصوص روش‌هاي توليد هيدروژن و نحوه ذخيره‌سازي آن است. فصل دوم ضمن معرفي اهميت پيل‌هاي سوختي به مشخصات هيدروژن مورد استفاده در اين گونه پيل‌ها پرداخته شده و به طور خاص به هيدروژن مورد استفاده در پيل‌هاي سوختي نوع PEM‎ و روش‌هاي مورد استفاده در توليد هيدروژن براي اين گونه سوخت‌ها اشاره شده است. تاکيد اصلي اين فصل به روش تهيه هيدروژن با استفاده از ريفرمينگ متانول است و به همين منظور توضيحات مضبوطي راجع به کاتاليست‌هاي مورد استفاده در روش ريفرمينگ متانول با بخار آب ارائه شده است. فصول سوم و چهارم به کارهاي تجربي انجام شده مي‌پردازد. در فصل سوم به نحوه سنتز پايه کاتاليست که آلومينا است به اضافه نتايج حاصل از دو روش مورد استفاده در ساخت کاتاليست اختصاص يافته است. کاتاليست سنتز شده از نوع CU/ZnO/Al2O3‎ است که در کار حاضر با دو روش هم رسوبي و رسوب گذاري همگن تهيه گرديده و نتايج نشان داده است که عملکرد کاتاليست تهيه شده به روش هم رسوبي نسبت به کاتاليست ديگر بهتر است. هدفگذاري اصلي در ساخت کاتاليست اين بوده که علاوه بر اين که ميزان تبديل متانول بالا باشد همچنين گزينش پذيري نسبت به کربن دي اکسيد نيز بالا بوده و کمترين ميزان کربن مونو اکسيد در محصول وجود داشته باشد. نتايج حاصل از سنتز کاتاليست در فصل سوم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. فصل چهارم به ارزيابي کاتاليست‌هاي ساخته شده اختصاص دارد. ارزيابي‌ها در دستگاه کاتاتست صورت گرفته و نقش عواملي نظير دما، شدت جريان خوراک و مقدار کاتاليست بر محصول توليد شده مورد توجه قرار گرفته است. در فصل پاياني نيز جمع‌بندي در مورد نتايج بدست آمده و پيشنهادهايي براي کارهاي آتي ارائه گرديده است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.