گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1394
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت هوا تولید کوروش
دردو دهه اخير، حذف فريون ها (CFC‎) و مشکلات ديگر مبردهاي مخرب محيط زيست، محدوديت هايي را براي متخصصان صنايع مختلف در انتخاب مواد سرمازا (مبرد) به وجود آورده است. اين متخصصان با در نظر گرفتن بهينه سازي مصرف انرژي، بايد نسبت به طراحي وسايل و تجهيزات با تکنولوژي نوين و ايمن نمودن دستگاه ها براي استفاده از گازهاي طبيعي، به کشف مبردهاي بي خطر براي محيط زيست نيز اقدام کنند. مسائل زيست محيطي مرتبط با گازهاي گلخانه اي و تخريب لايه‌ي ازون سبب شده است تا تحقيقات بسياري بر روي يافتن جايگزين‌هاي مناسب براي مبردهاي رايج فعلي متمرکز شوند. در اين ميان، مبردهاي هيدروکربني به علت فراواني و در دسترس بودن و همچنين دارا بودن خواص ترموفيزيکي مناسب و ويژه، بيش از ساير مواد طبيعي، شانس قرارگيري در اولويت انتخاب ها در صنعت تهويه و تبريد را دارند. در گزارش پيش رو مواردي همچون تاريخچه‌ي مبردها، انواع مبردهاي هيدروکربوري و غير هيدروکربوري، ويژگي‌هاي مطلوب مبردها، ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي مبردهاي هيدروکربوري، وضعيت توليد و مصرف گازهاي برودتي، استانداردها و آزمونهاي مرتبط با مبردهاي هيدروکربوري، فرمولاسيون‌هاي استاندارد گريد برودتي و نمونه محصولات خارجي هيدروکربورها و تطبيق مواد اوليه داخلي با فرمولاسيون ها و همچنين روند مصرف و جايگزيني گازهاي برودتي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. در نهايت ضمن بر شمردن امتيازات مبردهاي هيدروکربني R290‎ و R600a‎ نسبت به ساير مبردهاي غير هيدروکربني موجود، قابليت جايگزيني ساير مبردها با مبردهاي هيدروکربوري گزارش گرديد. همچنين بر پايه بررسي استانداردهاي بين المللي موجود و برگ آناليز محصولات خارجي موجود در بازار، مشخصات فرمولاسيون مناسب براي توليد مبردهاي هيدروکربني R290‎ و R600a‎ تهيه گرديد. در پايان پيشنهادات استراتژيک براي ورود به حوزه مبردهاي هيدروکربني در ايران و انجام تحقيقات تکميلي ارائه گرديد.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت هوا تولید کوروش
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.