گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور
در اين طرح با توجه به اهميت کاتاليست‌هاي اکسيد واناديم به عنوان کاتاليست‌هاي ناهمگن مورد استفاده در توليد متيلال، در توليد متيلال، سنتز يک نوع کاتاليست نانوساختار اکسيد واناديوم براي توليد متيلال از متانول مد نظر قرار گرفت. ابتدا ليگاند حاوي ‎۶.۲- پيريدين دي‌آمين (pyda‎) و ۲، ‎۶- پيريدين دي کربوکسيليک اسيد (pydc‎)، (LH2‎)، سنتز و از واکنش اين ليگاند با ترکيب آمونيوم وانادات، کمپلکس VLH2‎ تهيه شد. در ادامه، با استفاده از کمپلکس تهيه شده و استفاده از روش تلقيح، کاتاليست پودري V2O5/Al2O3‎ با ساختار نانومتري تهيه گرديد. در اين قسمت آزمايش‌هاي تعيين ساختار بر روي کاتاليست تهيه شده انجام شد. همچنين آزمون BET‎ انجام شده بر روي اين نمونه نشان داد که ميانگين سطح ويژه کاتاليست m2/g 187/5‎ بوده ضمن آنکه ميانگين قطر حفرات آن nm9/44‎ است. با بکارگيري کاتاتست، ارزيابي فرايندي کاتاليست تهيه شده در تبديل متانول به متيلال، انجام شد. ارزيابي‌ها در چهار دماي ۱۴۰، ۱۵۰، ‎۱۷۰ و ‎۱۹۰درجه سلسيوس صورت گرفت و نتايج بدست آمده نشان داد که به ازاي هر گرم از کاتاليست تهيه شده، در دماي ‎۱۵۰ درجه سلسيوس و دبي ml/h 10‎ متانول و با مقدار هواي ورودي ml/min 120‎، درصد متيلال در محصول مايع خروجي از راکتور% ‎10/98‎ است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.