گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر عبدالرضا صمیمی
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
در چند سال اخير فرايند اسمز مستقيم به دليل پايين بودن هزينه‌هاي انرژي و بازيابي بالاي آب، يکي از فرايندهاي جديد مورد توجه در کاربرد شيرين‌سازي آب‌هاي شور و لب‌شور بوده است. در اين طرح ابتدا سامانه‌هاي اسمز مستقيم و نانوفيلتراسيون در مقياس بنچ به منظور مطالعات فرايند و غشاء، ساخته شده و مورد بهره‌برداري آزمايشي قرار گرفت. از ميان محلول‌هاي کشنده معدني مطرح در مقالات علمي چهار نمک کلريد سديم، کلريد منيزيم، سولفات منيزيم و سولفات سديم به دليل بالا بودن فشار اسمزي و امکان جداسازي آن بوسيله نانوفيلتراسيون يا اسمز معکوس انتخاب شدند. آزمايش با استفاده از اين نمک‌ها با فشار اسمزي (‎۴۶ اتمسفر) و دماي يکسان با غشاء تجاري اسمز مستقيم به انجام رسيد. از ميان محلول‌هاي کشنده مورد مطالعه، کلريد منيزيم به دليل شار آب مناسب، مقادير کم نفوذ معکوس نمک و ريسک کمتر براي رسوب‌گذاري بر غشاء به عنوان محلول کشنده مناسب انتخاب شد. با استفاده از اين محلول کشنده، عملکرد دو غشاء ساخته شده بوسيله دانشگاه نوشيرواني بابل با غشاء تجاري اسمز مستقيم مورد بررسي تجربي قرار گرفت. شار آب توليدي در دو غشاء ۸/‎۱۱ و L/m2h 5/6‎ و دفع نمک آن به ترتيب ۱/‎۹۹ و ۸/%‎۹۶ اندازه‌گيري شد. بدين ترتيب، غشاء اول از نظر شار آب، دفع نمک و نفوذ معکوس نمک نسبت به غشاء دوم برتري نشان داد
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.