گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صنايع شهيد زين‌الدين
حدود ‎52‎ درصد از سنگ فسفات تبديل به خاکه سنگ م‌يشود. خاکه‌هاي فسفردار با استفاده از مواد همبند (بايندر) تبديل به بريکت يا گندله شده و براي توليد اسيد فسفريک مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ماده همبند دو جزئي در حال حاضر از کشور چين بدون مشخصات شيميايي وارد مي‌شود. در اين پروژه آناليز مواد همبند خارجي شامل دو پودر به ترتيب کرم و سفيد رنگ به نام بايندر و منجمد کننده با استفاده از روش‌هاي شيميايي و دستگاهي مورد شناسايي قرار گرفت. آناليزها شامل تعيين ترکيب درصد عناصر موجود در پودرها، تعيين اندازه ذرات پودرها و بررسي اطلاعات به دست آمده از اطلاعات کتابخانه‌اي شامل منابع موجود در زمينه مواد همبند براي تهيه بريکت حاوي مواد معدني. نمونه‌ها بوسيله تکنيک‌هاي طيف بيني تبديل فوريه مادون قرمز (FT-IR‎)، پراش پرتو ايکس (XRD‎)، ايکس ري فلورسانس (XRF‎)، ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM‎)، طيف‌سنجي تفکيک انرژي (EDX‎) مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. داده‌ها نشان داد که ماده بايندر شامل دو نوع ماده آلي و معدني است که با هم مخلوط شده‌اند. ماده آلي با مشخصات کربوکسي متيل سلولز و ليگنين شباهت دارد و ماده معدني نوعي کلي مانند بنتونيت يا مونتموريلونيت است. ماده منجمد کننده داراي ساختار کريستالي و خالص است که داده‌هاي پراش پرتو ايکس ماده خالص سديم کربنات دو آبه را تاييد مي‌کند. اندازه‌گيري ميزان رطوبت، حلاليت، تعيين مواد و عنصرهاي موجود در هر دو ماده و آناليزهاي حرارتي بر روي نمونه‌ها صورت گرفته است. در فاز دوم روش توليد مواد همبند (بايندر) و منجمد کننده ارائه شد و مشخصات کامل به همراه دو کيلوگرم بايندر و نيم کيلوگرم منجمد کننده به همراه مشخصات آن تحويل شد. در فاز سوم عوامل موثر بر گنداله سازي مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت و نمونه‌هاي تهيه شده در فشارها و مقادير متفاوتي از مواد همبند به گنداله تبديل شد. نتيايج نشان داد که در مقادير مساوي از مواد همبند، نمونه‌هاي تهيه شده با مواد همبند تهيه شده در آزمايشگاه داراي مقاومت فشاري بالاتري نسبت به نمونه‌هاي تهيه شده با بايندر خارجي دارد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.