گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر راضیه حبیب پور
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
مجتمع سرب و روي انگوران
 در اين طرح پژوهشي، عناصر کمياب خاکي موجود در معدن سرب و روي انگوران، شناسايي گرديد و پس از بررسي مقادير اقتصادي اين عناصر، فرايندهاي استحصال مناسب در کنار فرايند استحصال سرب و روي، براي اين فلزات به عنوان محصول جانبي فرايند توليد سرب و روي، مورد بررسي قرار گرفت و بهترين فرايندهاي ممکن، پيشنهاد گرديد. بدين منظور پس از انجام مطالعات کتابخانه‌اي، نمونه‌گيري اوليه در سه مقطع زماني و از بخش هاي مختلف معدن سرب و روي انگوران و همچنين خط توليد سرب و روي شرکت کالسيمين صورت گرفت. سپس خردايش و آماده سازي اوليه نمونه ها انجام شد و در نهايت آناليزهاي نشر نوري پلاسماي جفت شده القايي (ICP-OES‎) طيف سنجي جرمي و نشر نوري پلاسماي جفت شده القايي (ICP-MS‎) ، پراش اشعه ايکس (XRD‎) و فلوئورسانس اشعه ايکس (XRF‎) آزمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي (SGS Australia Pty Ltd‎ - کشور استراليا) صورت گرفت. در پايان نتايج بدست آمده با معيارهاي بين‌المللي ارزيابي گرديد و روش‌هاي استحصال مناسب اين عناصر ارائه گرديد. بررسي نتايج به دست آمده نشان داد که ميزان عناصر نادر خاکي موجود در خاک معدن سرب و روي انگوران ناچيز است و سرمايه‌گذاري بر روي استحصال آنها، مقرون به صرفه نمي‌باشد. همچنين آزمايشات انجام شده در خصوص مقادير ساير عناصر استراتژيک، نشان داد که به ترتيب عناصر کادميوم، نقره، آرسنيک، ژرمانيوم، کبالت و اينديوم از مقادير قابل قبولي برخوردار بوده و راه‌اندازي خط توليد اين عناصر، از نظر اقتصادي و زيست محيطي توصيه مي‌گردد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.