گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
به دلیل خطرات و مضرات قابل توجه اکسیدهای نیتروژن  (NOx)برای محیط زیست و سلامت انسان، حذف آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از میان فرايند هاي متعددی که برای حذف NOx مورد بررسی قرار گرفته است،  فرایند كاهش كاتاليستي انتخابي با آمونیاک (NH3-SCR) به عنوان موثرترین فناوری از نظر راندمان حذف، پایداری و معیارهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کاتالیست تجاری فرایند NH3-SCR ،V2O5-WO3(MoO3)/TiO2، دارای معایبی نظیر سمیت V2O5، فعالیت کم در دماهای پایین، فعالیت در محدوده دمایی باریک، و تشکیل SO3 می باشد. بنابراين، ارائه کاتالیست های با عملكرد مطلوب كه مشكلات كاتاليست تجاري را نداشته باشند به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. در این طرح پژوهشي، نانوکاتالیست های  CuCo2O4 و CuCo2O4/5wt.%ZSM-5، CuCo2O4/10wt.%ZSM-5 و CuCo2O4/20wt.%ZSM-5 با استفاده از روش های فاز مایع سنتز شده و خواص فیزیکی-شیمیایی و همچنين عملکرد کاتالیستی آنها برای فرايند کاهش کاتالیستی انتخابی NOx توسط NH3 بررسی و مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسي خواص ساختاري و كاتاليستي نمونه هاي سنتز شده مشخص کرد که فعاليت كاتاليستي نانوكاتاليست CuCo2O4/10wt.%ZSM-5 براي فرايند NH3-SCR از سه نمونه ديگر بالاتر است. اين نانوکاتالیست با ارائه درصد تبدیل NOx 80%، 65%  و 72% به ترتیب برای دماهای 200، 250 و 300 درجه سانتیگراد می تواند به عنوان یک کاتالیست با عملکرد مطلوب در دماهای پایین  برای برای فرایند كاهش كاتاليستي انتخابي NOx توسط NH3 معرفی گردد.
 
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.