گروه: 
گروه صنایع غذایی و تبدیلی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر علیرضا بصیری
تاریخ شروع: 
1397
تاریخ خاتمه: 
1400
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت صنعتی پارس مینو
ســوربيتول به عنوان يك شــيرين كننده به طور گســترده در فرآوردههاي غذايي كم كالري، بكار برده مي شــود. علي رغم ويژگيهاي مطلوب و كاربرد گسترده آن، فرآيند كريستاليزاسيون سوربيتول، همچنان در شمار فرآيندهاي پيچيده و دشوار، قرار مي گيرد. سـوربيتول مايع معمولا در غلظت 70 درصـد، ارايه مي گردد. پودر سـوربيتول، كاربردهاي متعدد و متنوعي دارد كه از آن جمله ميتوان به كاربرد در صـنايع دارويي، غذايي آرايشـي – بهداشـتي و در صـنايع شـيميايي، اشـاره نمود. تهيه پودر سوربيتول به روش كريستاليزاسيون، روشي است متداول كه داراي قدمت نسبتا طولاني در سطح جهان ميباشد. در پژوهش حاضر، فرآيند كريستاليزاسيون شربت سوربيتول (شامل درجه تغليظ، دما و فشار فرآيند، نسبت تركيبات هسته زا بـه محلول مـادر، دمـاي خنـك كردن و زمـان كريســـتـاليزاســـيون) بـا هـدف كـاربرد غـذايي (بـه طور خـاص بكـارگيري در فرمولاسـيون آدامس جويدني)، تحت بررسـي و با توجه به ويژگيهاي موردنياز (رنگ همگن و يكدسـت سـفيد، رطوبت حداكثر 1 درصـد، محتوي سـوربيتول 98 درصـد، ميزان قندهاي احياكننده كمتر از 3/0 درصـد، ميزان pH در محدوده 5 تا 7 ،(بهينـه ســـازي گرديـد. نتـايج نشـــان داد كـه در رطوبـتهـا و دمـاهـاي تحـت بررســـي، كـاهش رطوبـت و افزايش دمـاي كريسـتاليزاسـيون (در محدودههاي تحت بررسـي)، باعث افزايش تشـكيل ميزان سـوربيتول گاما ميشـود. در تمامي شـرايط تحت بررسـي كريسـتابليزاسـيون، محتواي كريسـتال طي 10 تا 15 دقيقه اول آزمايش افزايش نشـان داد. بالاترين نرخ رشـد كريسـتاليزاسـيون در 7 دقيقه اول فرآيند، مشـاهده شـد. راندمان كريسـتاليزاسـيون در شـرايط بهينه 83 درصـد بدست آمد. تاثير رطوبتهاي نهايي تحت بررســي بر دانســيته كريســتالهاي ســوربتيول معني دار بود و نشــان داده شــد كه با افزايش رطوبتهاي نهايي، دانسيته كريستالها كاهش معني داري نشان مي دهد
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت صنعتی پارس مینو
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.