گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر علیرضا صالحی راد
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت شیمی پخش پیکان
تيتانيم دي اکسيد به عنوان مهمترين رنگدانه سفيد به طور گسترده اي در صنايع رنگ، لاستيک ، پلاستيک ، کاغذ ، سراميک ، دارويي ، غذايي ، لوازم آرايشي و بهداشتي و صنايع نساجي بکار رفته است. در اين پروژه ، تيتانيم ي اکسيد با استفاده از خاک (ايلمنيت) معدن تيتانيم کهنوج و از طريق يک فرآيند هيدرومتاوژي (روش سولفات) که شامل مراحل هضم با سولفوريک اسيد، کريستاليزاسيوم، هيدروليز و کلسيناسيون مي باشد ، تهيه شده است. به منظور بررسي اثر شرايط فرآيند تهيه نظير دماي هضم، مدت زمان هضم ، ميزان پودر آهن، PH‎ فرآيند هيدروليز وافزودني بر روي خواص فيزيکي شيميايي ، نمونه هاي مختلفي تهيه شد. خواص فيزيکي و شيميايي نمونه هاي تهيه شده با استفاده از روش هاي آناليز پراش اشعه ايکس (XRD‎) ، ميکروسکوپ الکتروني روبشي نشر زمينه (FE-SEM‎) ، طيف سنجي پراکندگي انرژي اشعه ايکس (EDX‎) ، ذوب قليايي (Lithium Borate fusion , ICP -OES‎) و آزمون رنگ سنجي در سيستم CIELAB‎ شناسايي شده است. با در نظر گرفتن مواردي نظير خلوص ، راندمان، اندازه ذرات و مشخصه روشنايي ، نمونه اي که در تهيه آن شرايطي نظيرمدت زمان هضم مرحله اول ‎150‎ قيقه ، مدت زمان هضم مرحله دوم ‎25‎ دقيقه و ميزان پودر آهن ‎2‎ گرم در نظر گرفته شده است (نمونه ‎4‎). در مقايسه با ساير نمونه‌هاي تهيه شده از خواص مطلوبتري برخوردار بوده و از اين نظر با نمونه هاي تجاري قابل رقابت مي باشد . اين نمونه متشکل از ‎99%/20‎ و مقدار ناچيز %Fe2 O3 (11/0‎) مي باش و داراي اندازه کريستاليت ‎39/57‎ نانو متر ، توزيع اندازه ذرات ‎45-70‎ نانو متر و مشخصه روشنايي ‎87-29‎ است.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت شیمی پخش پیکان
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.