گروه: 
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صنايع شهيد زين‌الدين
  D‎-(-)-آلفا-‎۴- هيدروکسي فنيل گلايسين دين سالت متيل پتاسيم که با نام اختصاري دين سالت شناخته مي‌شود. در ساخت آنتي بيونيک ها استفاده مي شود. کاربرد مهم آن در ساخت سفادروکسيل، سفاتريزين و آموکسي سيلين مي‌باشد. بعلت ساختمان شيميايي مشخص و خاص، روش‌هاي زيادي براي تهيه آن موجود نيست و از مواد اوليه مشخصي براي سنتز آن استفاده مي‌شود. مواد اوليه ساخت اين ترکيب D‎-(-)-آلفا-‎۴- هيدروکسي فنيل گلايسين، متيل استواستات و پتاسيم هيدروکسيد يا پتاسيم کربنات مي‌باشند. در اين طرح پژوهشي با استفاده از مواد اوليه فوق سنتز اين ترکيب انجام شد. اثر درجه حرارت، نوع حلال، مقدار حلال، زمان و روش ساخت مورد بررسي قرار گرفتند. با توجه به بازده، خلوص و موارد اقتصادي بهترين روش سنتز در مقياس آزمايشگاهي تعيين شد. در اين روش متانول بعنوان حلال، نقطه جوش متانول بعنوان دماي واکنش، روش افزايش مواد دو مرحله‌اي و زمان واکنش ‎۹۰ دقيقه انتخاب نشدند. انتخاب شدند. راندمان واکنش در محدوده %‎۹۰ مي‌باشد. روش آزمايشگاهي در مقياس بنچ نيز استفاده شد و نتايج قابل تکرار بودند. آناليز نمونه ساخته شده و مواد اوليه مشخص و روش‌هاي آناليز تعيين شده است. با توجه به راندمان واکنش برآورد اقتصادي اوليه نيز انجام شده است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.