گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور
در اين پروژه، نانوکاتاليست‌هاي جابجايي آب-گاز دما بالاي Fe-Cr‎ و Fe-Cr-Cu‎ با استفاده از مسير پيشساز معدني تهيه شده‌اند. اين روش تهيه منجر به ايجاد نسبت مشخص و معين فلزات، توزيع بهينه فلزات، امکان‌پذيري تغيير نسبت مولي فلزات، افزايش برهمکنش‌هاي فلز-فلز يا فلز-اکسيد فلزي، کاهش اندازه ذرات فازهاي فعال و افزايش مساحت سطح ويژه کاتاليست در مقايسه با روش‌هاي ديگر مي‌شود. بنابراين اين روش تهيه، يک تکنيک ايده ال براي تهيه مواد متشکل از دو (يا بيشتر) فاز فلزي يا اکسيدي است. پيشساز معدني تهيه شده، توسط روش‌هاي آناليز عنصري، هدايت سنجي، جذب اتمي UV-Vis‎ و FT-IR‎ مورد آناليز و شناسايي قرار گرفت. خواص فيزيکي شيميايي نانوکاتاليست‌ها با استفاده از تکنيک‌هاي پراش اشعه ايکس، ميکروسکوپ الکتروني روبشي، مساحت سطح ويژه BET‎ و روش آناليز EDX‎ بررسي شد. نانوکاتاليست‌هاي تهيه شده از پيشساز معدني مساحت سطح ويژه بالاتر، اندازه ذرات کوچکتر و توزيع مناسبتري در مقايسه با کاتاليست‌هاي مرجع تهيه شده از روش رسوبگيري - تلقيح برخوردار هستند
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.