گروه: 
گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور
سويا با نام علمي max Glycine‎ يکي از غني‌ترين منابع فيتواستروژن با نام ايزوفلاونوئيدها است. ايزوفلاونوئيدها داراي ساختار و عملکرد مشابه استروژن‌ها هستند که تاثير مثبت آنها در کاهش علائم يائسگي به اثبات رسيده است. در طرح حاضر استخراج ايزوفلاونوئيدها از پروتئين سويا (کنجاله روغن‌گيري شده دانه سويا) توسط اتانول %‎۹۶ و به چهار روش شامل سوکسله، استخراج چند مرحله‌اي با حلال، استخراج چند مرحله‌اي با حلال از نمونه‌هاي پيش فرايند شده با امواج فراصوت و استخراج چند مرحله‌اي با حلال از نمونه‌هاي پيش فرايند هشده با امواج مايکروويو انجام شد و در هر روش پارامترهاي موثر در استخراج بررسي و بهينه‌سازي شد. نتايج نشان داد که در روش سوکسله و استخراج ۵۰ g‎ نمونه با ۱۵۰ ml‎ اتانول %‎۹۶ طي مدت ‎۶h‎ مي‌توان به حداکثر بازدهي در استخراج ترکيبات ففنولي و فلاونوئيدي به ترتيب ۶۲/%‎۶۸ و %۶۸/‎۰۲ رسيد. در استخراج چند مرحله‌اي با حلال طي سه بار فرايند استخراج با نسبت مواد جامد به حلال ۱۰/۳ g/ml‎ و مدت زمان min‎۶۰ ( در هر بار از استخراج) مي‌توان به بازدهي حاصل با روش سوکسله رسيد. در استخراج چند مرحله‌اي طي سه بار استخراج در دماي ‎۴۰C‎ ، زمان ‎۱۵min‎ و نسبت مواد جامد به حلال ۱۰/۳ g/ml‎ از نمونه‌هاي پيش فرايند شده با امواج فراصوت به مدت زمان ‎۴0min‎ در سيکل ‎۱ و دامنه امواج %‎۸۰ و نمونه‌هاي پيش فرايند شده با امواج مايکروويو در مدت زمان خيساندن ‎۱۲۰min‎ و در مدت تابش‌دهي ‎۵min‎ مي‌توان به بازدهي حاصل با روش سوکسله دست يافت. آناليز کمي و کيفي ترکيبات فلانوئيدي جنيستئين و دايدزئين موجود در عصاره خشک الکلي نيز با دستگاه HPLC‎ اندازه‌گيري و تعيين شد
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.