گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1395
تاریخ خاتمه: 
1399
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
در پژوهش حاضر به منظور انجام فرايند احياء کاتاليستي گاز اکسيد نيتروژن توسط آمونياک (SCR-NH3‎) سامانه آزمايشگاهي شامل راکتور، جريان‌هاي گاز ورودي به راکتور، کنترل کننده‌هاي دبي جريان، سيستم آناليز و ... طراحي، ساخته و يا تامين گرديد. در ادامه جهت اجراي فرايند، از طريق روش همرسوبي و بکارگيري عوامل رسوبدهي مختلف، سه نمونه کاتاليست- که شامل اجزاء آهن و آلومينيوم مي‌باشند- سنتز شده که پس از مشخصه‌يابي معلوم شد نمونه اول فقط شامل اکسيد آهن، نمونه دوم شامل اکسيدهاي مجزاي آهن و آلومينيوم و نمونه سوم شامل مخلوطي از اسپينل آلومينات سديم به همراه اکسيدهاي مجزاي آهن و آلومينيوم بوده است. با بکارگيري نمونههاي کاتاليستي سنتز شده جهت انجام فرايند SCR-NH3‎در سامانه مذکور تحت شرايط عملياتي مختلف شامل دماهاي و‎250‎ و ‎300‎ و ‎350‎ درجه سانتيگراد و همچنين سرعتهاي فضايي و ‎20000‎ و ‎30000‎ بر ساعت، مشخص شد براي هر سه نمونه مورد ارزيابي بيشينه عملکرد در تبديل اکسيد نيتروژن در دماي oC 300‎ روي مي‌دهد. همچنين در تمامي دماها با افزايش سرعت فضايي ميزان تبديل اکسيد نيتروژن کاهش يافته است. از ميان کاتاليست مورد بررسي، نمونه‌اي که شامل اسپينل آلومينات آهن بوده است در مقايسه با ديگر نمونه‌ها بهترين عملکرد را در حذف اکسيد نيتروژن از خود نشان داده است بطوريکه در سرعت فضايي h-1‎ و دماي oC‎ درصد تبديلي معادل % را از خود نشان مي‌دهد.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.