گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر ناهید خندان
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
روغن موجود در توده­ های زیستی اغلب در داخل یک دیواره سلولی مستحکم با  مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا، محصور می باشد و  این امر موجب می­گردد جداسازی روغن از این ترکیبات به سهولت صورت نگرفته و نیازمند مصرف میزان زیادی انرژی باشد. فرایند افت فشار کنترل شده سریع یکی از فناوري­هاي نوین جهت شکست دیواره سلولی از طریق اعمال فشار ناگهانی و ایجاد شوک در دیواره سلولی است که می­تواند جهت تسهیل استخراج روغن از زیست توده مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این پژوهش برای اولین بار در کشور، فرآیند افت فشار کنترل شده سریع ([1]DIC) به عنوان پیش فراوري، برای استخراج روغن از زيست توده با هدف افزايش ميزان توليد بيوديزل مورد استفاده قرار گرفت و اثر شرايط عملياتي مختلف بر راندمان استخراج بررسي شد. براي اين منظور دستگاه DIC در مقیاس آزمایشگاهی كه در سازمان پژوهش­هاي علمي و صنعتي ايران،‌ پژوهشكده فناوري­هاي شيميايي طراحي و ساخته شده است،‌ بكار گرفته شد. دانه­ هاي روغني كرچك و گلرنگ و همچنين ريزجلبك Nannochloropsis Salina به عنوان ماده اوليه براي استخراج روغن استفاده شدند. براي طراحي آزمايشات و بهینه ­سازی پیش فرآیند DIC از روش RSM با استفاده از نرم افزار minitab بكار گرفته شد.
مقایسه بازده استخراج روغن با اعمال پيش فرايند DIC در شرایط بهینه و استخراج روغن به روش متداول (بدون اعمال پيش فرايند DIC)، بيانگر افزايش 14% در ميزان استخراج روغن از دانه­ هاي كرچك، افزايش 70% در ميزان استخراج روغن از بذر گلرنگ و افزايش  75% در ميزان استخراج روغن از ريزجلبك بود در حاليكه تغيير قابل توجهي در تركيب روغن­هاي استخراج شده مشاهده نشد. بنابراين نتايج اين تحقيق نشان داد استفاده از پيش فرايند DIC‌ مي­تواند تأثير به سزايي در افزايش ميزان استخراج روغن ( و در نتيجه افزايش توليد بيوديزل) از ريزجلبك و دانه­ هاي روغني داشته باشد
 
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.