گروه: 
صنایع معدنی و کاتاليست‌ها
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر حسین سالار آملی
تاریخ خاتمه: 
1394
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
اين طرح با مطالعات گسترده در بخش نظري شروع و با تهيه نقاط کوانتومي ادامه پيدا کرد. نقاط کوانتومي همچون CdS, CdSe, ZnS‎ سنتز و سلول‌هاي خورشيدي متعددي با استفاده از اين نقاط کوانتومي و الکترودهاي شيشه با لايه FTO‎ و بهره‌گيري از روش سيلار شناخته شدند. سپس اثر يون واسطه Mn2‎+ و Ni2‎+ بر روي کارايي سل مورد بررسي قرار گرفت. در جهت لايه نشاني نقاط کوانتومي از روش رسوب‌دهي حمام شيميايي (CBD‎) استفاده شده و رشد ذرات مورد بررسي قرار گرفت. با استفاده از واکنش اکسيداسيون و احياي پلي سولفيد، به عنوان الکتروليت و استفاده از الکترود سولفيد مس به عنوان کاتد، سلول خورشيدي بر مبناي نقاط کوانتومي (QDSSC‎) تهيه شد. Cu2S‎ و نقاط کوانتومي سنتز شده به ترتيب داراي اندازه‌هاي ‎۱۷ و مابين ‎۷ تا ۵/‎۹ نانومتر بودند. در اين آزمايش براي اولين بار مطالعات مربوط به افزودن يون منگنز به الکتروليت و اند سل خورشيدي به منظور افزايش کارايي صورت گرفت که راندمان آن را به بيش از ‎۴۰ درصد افزايش داد. براي مشخصه‌يابي سلول خورشيدي ساخته شده از دستگاه شبيه‌ساز خورشيدي AM1.5‎ استفاده شد و مطالعات مربوط به پارامترهاي اندازه‌گيري عملکرد سلول خورشيدي از جمله ولتاژ مدار باز (Voc‎)، جريان اتصال کوتاه (Jsc‎)، فاکتور انباشتگي (FF‎) و بازدهي سلول‌ها (u‎) انجام شد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.