گروه: 
فناوری‌های شیمیایی سبز
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
مجری(های) طرح (خارج از پژوهشکده / سازمان): 
دکتر علیرضا صالحی راد
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
شرکت آلومینای ایران
در اين طرح ابتدا مطالعه بازار بر روي توليد کنندگان داخلي جاذب و کاتاليست صورت گرفته است و طي آن علاوه بر بررسي مشخصات و کيفيت مورد انتظار واحدهاي توليد کننده، ميزان نياز آنها به گاما آلومينا منوهيدرات (بوهميت)، گاما آلومينا (بدون آب) و نيز هيدروکسيد آلومينيوم برآورد شده است. سپس با توجه به نوع نياز (مواد اوليه مصرفي، کيفيت و خلوص) توليد کنندگان مذکور دسته بندي شده و ميزان تقاضاي هريک از اين گروه ها ارائه شده است. در مرحله بعدي با توجه به ميزان بيشتر تقاضاي مصرف‌کنندگان نسبت به بوهميت، روش هاي مختلف توليد آن از ليکور و همچنين هيدروکسيد آلومينيوم (هيدرات آلومينيوم) مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به شاخص ها و معيارهاي موجود فني، اقتصادي و زيست محيطي، با يکديگر مقايسه شده اند. در بخش تجربي فرايندهاي انتخاب شده در مراحل قبلي شامل روش‌هاي خنثي‌سازي با عوامل بي کربنات، اسيد استيک، دي اکسيد کربن، اسيد هيدروکلريک و بي‌کربنات سديم در مقياس آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته و عواملي نظير pH‎، دما، غلظت عامل خنثي ساز و همچنين حضور افزودني‌هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند. در فاز آخر طرح نيز با توجه به داده‌هاي آزمايشگاهي بدست آمده از قسمت تجربي، طراحي فرايند در مقياس‌هاي نيمه صنعتي و صنعتي انجام گرفته و پس از برآورد مواد، انرژي و تجهيزات مورد نياز شاخصه‌هاي اقتصادي فرايندهاي مذکور محاسبه شده‌اند.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
شرکت آلومینای ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.