بر اساس ابلاغيه شوراي گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي، پژوهشكده فناوري هاي شيميايي در رشته ي علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي داراي مجوز قطعي جهت جذب دانشجوي دكتري پژوهش محور گرديد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.