بازديد كارشناسان بخش مديريت صنايع پيشرفته و فناوري هاي نو سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با هدف آشنايي با فعاليت هاي پژوهشكده در راستاي انجام فعاليت هاي مشترك از پايلوت ها و آزمايشگاه هاي پژوهشكده با تمركز بر موضوع استخراج اسانس و مواد موثره ي گياهي و گياهان دارويي انجام شد.

در ابتدا خانم دكتر خندان رياست پژوهشكده خلاصه اي از دستاوردهاي علمي و پژوهشي همكاران پژوهشكده ارائه نمودند و پس از آن ضمن همراهي ميهمانان بخش هاي مختلف از جمله سوله ي صنايع غذايي، پايلوت هاي پژوهشكده و آزمايشگاه روش هاي نوين جداسازي را به بازديد كنندگان معرفي نمودند.
در آخر دو طرف به انجام فعاليت هاي مشترك تاكيد نمودند.                                                                                              
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.