ایمیل:
bagheri@irost.ir, bagheri_m58@yahoo.com
سمت:
عضو هیئت علمی
فاکس:
00982156276639
ایمیل:
tafaghodi@irost.org, lbnc@irost.org, tafaghodinia@gmail.com
سمت:
عضو هیات علمی
فاکس:
02156276639, instagram: @bahtaf
وب سایت:
http://irost.org/lbnc, http://lbnc.irost.org
PhD in Plant Molecular Breeding
ایمیل:
bhosseinpour@gmail.com, hosseinpour@irost.ir
سمت:
عضو هیئت علمی
فاکس:
021-56276639
ایمیل:
MZ1075@IROST.IR, MZ1075@YAHOO.COM
سمت:
عضو هیئت علمی
فاکس:
56276639
ایمیل:
zenozi@irost.ir
سمت:
رئیس پژوهشکده
فاکس:
021-56276639
ایمیل:
msanjabii@irost.ir, msanjabii@gmail.com
سمت:
عضو هیئت علمی
فاکس:
56276639
سمت:
عضو هیئت علمی
فاکس:
021-56276639
ایمیل:
abbaszadeh@irost.ir
سمت:
مدیر گروه پژوهشی تولیدات گیاهی و کشاورزی پایدار
فاکس:
02156276639
ایمیل:
atapour@irost.org
سمت:
عضو هیئت علمی
فاکس:
00982156276639
ایمیل:
bazargani@irost.org
سمت:
عضو هیئت علمی
ایمیل:
masoumian@irost.ir , masoumian200@yahoo.com
سمت:
عضو هیئت علمی
فاکس:
021-56276639
ایمیل:
smirzaie@irost.ir
سمت:
مدیر گروه پژوهشی علوم دامی و گیاهان دارویی
فاکس:
56276639
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.